Available courses


เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวิเคราะห์ สมดุลทางเคมี ความเข้มข้นในเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยนำ้หนัก หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตปฏิกิริยาสะเทิน (กรด-เบส) การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและการไทเทรต กสนไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ บทนำวิธีสเปกโทรเมทรี

ชีวเคมีของลิปิด เป็นวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตวิชาเอกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หน่วยกิต