Available courses

ชีวเคมีของลิปิด เป็นวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตวิชาเอกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หน่วยกิต

วิชาหลักมูลเคมีทั่วไป สำหรับนิสิตหมู่ 251 เท่านั้น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วิชาหลักมูลเคมีทั่วไป สำหรับนิสิตหมู่ 3 เท่านั้น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563