รายวิชาที่มีอยู่


          วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการเรียนรู้และการทำงานตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เนื้อหาของรายวิชาจะเกี่ยวข้องกับ ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินการเรียนรู้คนต้นแบบ การสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคีCourse Description
Concept of knowledge of the land for the well-being of nation. History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Philosophy of the sufficiency economy. Community science. International science. Realization of being a Thai and world's citizen. Reinforcement and development of learning skills and goal-oriented work within the context of integrity, determination, knowledge creation, and unity. 


เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวิเคราะห์ สมดุลทางเคมี ความเข้มข้นในเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยนำ้หนัก หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตปฏิกิริยาสะเทิน (กรด-เบส) การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและการไทเทรต กสนไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ บทนำวิธีสเปกโทรเมทรี