1. มีความรู้และเข้าใจถึงเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงกำหนด การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ปัญหาคู่ควบ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาเส้นทางสิ้นสุด ปัญหาการไหลมากสุด วิธีการหาเส้นทางวิกฤต ฯลฯ 

 2. สามารถนำความรู้ข้างต้นไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

lpmodel_roongratnew4.pdflpmodel_roongratnew4.pdf